Mi alapján állapítja meg a biztosító a „kötelezô” díját?

A biztosítási díj mértékét elsősorban a korábbi balesetmentes közlekedés befolyásolja, de emellett a díj mértéke függ az életkortól, a gépjármű jellemzőitől, a lakóhelytôl és egyéb körülményektől is. 
 
Mi a bonus-malus rendszer? 
 
A biztosítók a fizetendő biztosítási díjat a bonus-malus besorolás alapján kalkulálják. Amennyiben a korábbi időszakban nem okozott kárt, a kármentes időszakhoz igazodó díjkedvezményre (bonus) jogosult. Ellenkező esetben a káresemények számától függő díjtöbbletet (malus) kell fizetni. A biztosítók a bonus-malus rendszert a kártörténeti nyilvántartás adatai alapján működtetik. 
 
Mi az elektronikus kárnyilvántartás?
 
A kártörténeti információk elektronikus nyilvántartá- sára a központi Kártörténeti Nyilvántartás szolgál, amit a biztosítók töltenek fel adatokkal. Az azonosíthatósá- ga érdekében fontos, hogy a rendszerben a személyes adatok pontosan legyenek nyilvántartva, ezért ha a biztosítótól adategyeztetés céljából érkezik megkeresés, reagáljon idôben! 
 
Mi történik díjnemfizetés esetén?
 
A biztosítók 60 napos nemfizetés után törlik a szerzôdést, és errôl további 30 napon belül küldenek értesítést. Ezután fedezetlenségi díjat kell fizetni a MABISZ (Magyar Biztosítók Szövetsége) kártalanítási számlájára, melynek napidíja általában magasabb, mint a „normál” biztosítási díj. 
 
Honnan tájékozódhat a tarifákról?
 
A biztosítók a következô naptári évre vonatkozó díjtarifáikat minden évben október 30-ig két országos napilapban és a honlapjukon kötelesek közzétenni. Segítséget nyújthatnak a MABISZ (https://www.mabisz. hu/) honlapján, valamint a Szeged, Bakay N. u. 29. szám alatt található irodánkban. A díjtarifákat megismerve dönthet arról, hogy melyik szolgáltatóval kíván szerzôdést kötni, vagy elfogadva az új tarifát, marad-e a korábbi biztosítónál.
 
Hogyan járjon el, ha biztosítót szeretne váltani? 
 
A szerzôdés felmondásának írásban, igazolható mó- don kell a biztosítóhoz beérkeznie, ezért célszerû azt tértivevényes levéllel, visszaigazoló faxszal vagy egyéb bizonyítható módon elküldeni. A biztosítá- si idôszakon belül a felek közös megegyezésével is megszüntethetô a szerzôdés. Mikor szüntethetô meg a biztosítási szerzôdés? A KGFB-szerzôdést írásban, évfordulóra lehet felmondani, az évforduló elôtt legkésôbb 30 nappal. A biztosítási szerzôdés évfordulója a szerzôdés megkötésétôl számí- tott egy év lejárata elôtti nap.
Példa: Amennyiben a szerzôdés kezdô napja az adott év augusztus 31-e, a felmondásnak legkésôbb a következô év július 31-ig kell a biztosítóhoz beérkeznie, amely így augusztus 30-án (azaz a szerzôdés évfordulóján) 24 órakor megszûnik. 
 
Milyen díjtarifa lesz érvényes az új szerzôdésre?
 
A szerzôdésre az a díjtarifa lesz érvényes, amely annak kezdô napján érvényben van. (Például adott év augusztus 31-én kötött gépjármû adásvételi szerzôdés esetében az elôzô év október 30-án kihirdetett díjtarifa érvényes.) 
A KGFB-rôl bôvebb tájékoztatást találhat a PSZÁF honlapja (www.pszaf.hu) fogyasztóknak szóló aloldalain, a Fókuszban menüpontban. www.pszaf.hu
 
Mobil: 0630/5457135      
email:kzsmobilcar@gmail.com

 

Garanciális feltételek

A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseiből, valamint az egyes javító-karbantartószolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló, a 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelettel módosított, 249/2004. (VIII.27.) Korm. rendelet szerint, a szerviz által a fogyasztó részére – nem szavatosság vagy jótállás alapján – végzett javító-karbantartószolgáltatásokra 6 hónapos jótállás vonatkozik. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

Fogyasztónak az a személy minősül, aki a gépkocsi javítását, karbantartását a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyként rendeli meg.

A jótállás a fenti esetben is csak akkor áll fenn, ha a szolgáltatás az általános forgalmi adót és anyagköltséget is magába foglaló díja a húszezer forintot meghaladja.

Jótállás keretében a megrendelő a szerviz által végzett javító-karbantartó szolgáltatás hibás teljesítése esetén elsősorban – választása szerint – díjmentes javítást vagy kicserélést (a szolgáltatás újbóli elvégzését) követelheti, kivéve, ha a választott jog teljesítése lehetetlen. A jogosultat a szolgáltatás újbóli elvégzésének joga illeti meg, ha az a jótállásra kötelezettnek a kijavítással összehangolva aránytalan többletköltséget eredményezne. A kijavítást vagy a szolgáltatás újbóli elvégzését – a kijavítandó hiba tulajdonságaira és a szolgáltatás jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a megrendelőnek okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

Ha a megrendelőnek sem kijavításra, sem a szolgáltatás újbóli elvégzésére nincs joga, vagy ha a jótállásra kötelezett szerviz a kijavítást, illetve a szolgáltatás elvégzését nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a megrendelőnek okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a megrendelő választása szerint megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fentiekben le nem írt jótállási kérdésekben a 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelettel módosított 249/2004. (VIII.27.) Korm. rendelet, valamint a 2013. évi V. törvény (Ptk.) szabályai irányadóak.

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek.

Tájékoztatom, hogy a fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállás a megrendelő fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

Általános feltételek

Cégcsoprtunkba tartozó vállalkozások (KZS Mobil Car Kft.- Cool Tour Car Go Kft.-Trustful Car Kft.) továbbiakban KZS Mobil Car cégcsoport az általa forgalmazott és beszerelt gépjármű-alkatrészekre a hatályos magyar jogszabályi előírásoknak megfelelő jótállást vállal.

A jótállási időtartam a vásárlás keltezésével kezdődik.

A jótállási igény elbírálásának alapja, hogy az ügyfél az KZS Mobil Car cégcsoport által kibocsátott számlával tudja igazolni az alkatrészvásárlást és a szakszerű beszerelést.

Némely alkatrész – így pl. az akkumulátorok egy része – gyártói jótállási jeggyel rendelkezik. Ezekre az alkatrészekre egyedi feltételek lehetnek érvényesek, amelyek általában kedvezőbbek az általános feltételeknél. A jótállási jegy megléte és érvényessége nélkülözhetetlen az ilyen alkatrészeknél.

A KZS Mobil Car cégcsoport vállalja, hogy az általa jogosnak ítélt garanciális igény esetén a hibás alkatrészt ugyanolyan típusú, új alkatrészre cseréli, és térítésmentesen beszereli.

Nem egyértelmű esetekben a KZS Mobil Car cégcsoport fenntartja annak jogát, hogy felvegye a kapcsolatot az adott alkatrész gyártójával vagy annak képviselőjével és annak szakértői véleménye alapján bírálja el a garanciális igényt.

A vásárló a meghibásodás észlelése után a lehető legrövidebb időn belül köteles értesíteni a KZS Mobil Car cégcsoport  szervizét, és mindent megtenni annak érdekében, hogy a hiba további károkat ne okozzon.

Ha a meghibásodással kapcsolatban okozati kár merül fel, lehetőség szerint azonnal, de a gépkocsi megbontásának időpontja előtt legalább 3 munkanappal értesíteni kell az KZS Mobil Car cégcsoportot Ennek elmulasztása esetén a KZS Mobil Car cégcsoport az okozati kár megtérítését megtagadhatja.

A jótállási igényt a KZS Mobil Car cégcsoport elutasíthatja abban az esetben, ha:

•    az ügyfél számlával, vagy annak másolatával nem tudja igazolni, hogy az alkatrészt a KZS Mobil Car cégcsoport szervizében vásárolta és szereltette be;

•    az alkatrészt, illetve gépjárművet nem megfelelően tárolják (pl. gumiabroncs szakszerűtlen tárolása);

•    az alkatrészt, illetve gépjárművet nem megfelelő körülmények között üzemeltetik vagy túlterhelik (pl. autóversenyzés, a megengedettnél nagyobb teher szállítása);

•    az alkatrészhez kapcsolódó karbantartásokat nem végeztették el a KZS Mobil Car cégcsoport valamelyik szervizében;

•    változtatást hajtottak végre az alkatrészen;

•    az alkatrészt, illetve gépjárművet szakszerűtlenül kezelik, üzemeltetik (pl. nem megfelelő üzemanyag, kenőanyag);

•    a tulajdonos a hiba észlelése után tovább üzemeltette a gépjárművet és ez további károkat okozott;

•    a hiba természetes elhasználódásból adódik;

•    az alkatrész meghibásodását baleset, bűncselekmény, szándékos rongálás vagy külső környezeti behatás okozza;

•    az alkatrészen sérülés fedezhető fel;

•    a jótállás időtartama lejárt.

Futómű

A KZS Mobil Car cégcsoport által beépített futómű-alkatrészekre 1 év teljeskörű jótállást vállalunk.

A futóműgeometria beállítása a nem megfelelő minőségű utak vagy gondatlan vezetési stílus következtében elállítódhat, ezért a futóműállításra korlátozott garanciát vállalunk. Panasz esetén 15 napon vagy 500 km futáson belül ingyenesen mérjük meg a futóműgeometriát, és szükség esetén újraállítjuk.

Lengéscsillapító

Minden KZS Mobil Car cégcsoport által beépített lengéscsillapítóra 1 év kilométerkorlátozás nélküli jótállás érvényes.

Fékrendszer

A fékalkatrészek között vannak olyanok, amelyekre fokozottan jellemző az üzem közbeni kopás, elhasználódás. Ezek az alkatrészek: fékbetétek, fékpofák, fékdobok, féktárcsák. Az ilyen alkatrészek esetleges túlzott mértékű kopása miatt nem érvényesíthető garancia.

Minden más fékalkatrész 1 év, kilométer-korlátozás nélküli jótállás alá esik.

Akkumulátorok

A KZS Mobil Car cégcsoport minden beszerelt akkumulátorra 2 éves jótállást vállal. Az akkumulátor garanciális elbírálásába a gépjárművet is be kell vonni. A jótállás feltételei:

•    a gépjármű töltési rendszerének megfelelő működése;

•    megfelelő savsűrűség;

•    az akkumulátor csatlakozási pontjainak kifogástalan állapota

•    az akkumulátor minimum hathavi átvizsgálása műhelyünkben

Kipufogórendszer

Katalizátorokra 1év, a kipufogórendszer más elemeire szintén 1 év kilométer-korlátozás alá nem eső jótállást biztosítunk.

A garancia nem vonatkozik külső felületi rozsdásodásra, illetve krómozott felületek hőhatás miatti felületi elszíneződésére.

6 hónapos szavatosság alá eső alkatrészek:

•    szűrők,

•    izzók,

•    tömítések.

Minden itt fel nem sorolt alkatrészre 1 éves kilométer-korlátozás nélküli garancia vonatkozik.

Partnereink

 

  https://www.unoglass.hu/

 https://sutipark.hu/

 https://www.unixauto.hu/

 https://molnarautohaz.hu/

 https://www.tan-dem.hu/

 

 

 

 

 

 

KZS Mobil Car Eredetiságvizsgálat Műszakivizsga állomás Járműjavítás-karbantartás

Bakay Nándor utca 29.
Szeged
6724
(UNIX mellett)Nyitvatartás:
Hétfőtől-Péntekig
7.30-16-ig
Ügyfélszolgálat:
0662/428-488
0630/545-71-35kzsmobilcar@gmail.com